top of page
Vyhledat

ĎALŠÍ PRECEDENS V OBLASTI ĽUDSKÝCH PRÁV VĎAKA NAŠEJ PRÁCI

Naša advokátska kancelária aktívne presadzuje, aby ochrana práv klientov bola nielen spravodlivá, ale aj včasná. Klienti sa v konaní pred všeobecnými súdmi domáhali náhrady nemajetkovej ujmy voči štátu za neprimerane dlhé konanie o zodpovednosti za vady diela - ich vysnívaného bytu. Súdy právoplatne nerozhodli vo veci ani 8 rokov od podania žaloby, a preto sme sa obrátili s ústavnou sťažnosťou na Ústavný súd SR. Ten dňa 02.03.2023 vo svojom náleze so spis. zn.: III. ÚS 661/2022 prvýkrát vo svojej histórií konštatoval porušenie práva na náhradu škody spôsobenú štátom aj v jeho časovej dimenzii (čl. 46 ods. 3 Ústavy SR). Potvrdil tak fakt, že právo na náhradu škody spôsobenú štátom musí byť poskytnuté včas. Ústavný súd SR tiež konštatoval, že bezmála osemročné konanie klientov je už extrémnou dĺžkou konania, čím ešte viac sprísnil obsah tohto pojmu, čo tiež považujeme za dôležitý precedens. V dôsledku podanej sťažnosti odvolací súd rozhodol o odvolaní klientov, čo považujeme za ďalšie pozitívum konania o ústavnej sťažnosti. Na prípade sme spolupracovali s advokátskou kanceláriou ŠTELLMACHOVÁ&PARTNERS s.r.o.Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Vznikla Vám konaním alebo nekonaním orgánov verejnej moci škoda alebo nemajetková ujma? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

Comments


stit_edited.png
bottom of page