top of page
Vyhledat

ÚSPECH NA EURÓPSKOM SÚDE V PRÍPADE EXTRÉMNYCH PRIEŤAHOV REŠTITUČNÉHO KONANIA

Neprimerane dlhé konania sú aj naďalej častým problémom klientov advokátskej kancelárie JANÍČEK LEGAL s. r. o. V poslednom prípade bol klient účastníkom reštitučného konania, ktoré trvá už neuveriteľných 30 rokov. Klient sa voči neprimerane dlhému konaniu bránil najskôr na Ústavnom súde SR, ktorý uznesením I. ÚS 14/2021 sťažnosť klienta zamietol, pretože sa predtým neobrátil na administratívny súd, kde sa podľa Ústavného súdu SR mohol brániť proti nečinnosti pozemkových úradov. Klient pritom vo svojej sťažnosti Ústavnému súdu SR namietal, že proti nečinnosti nemá žiadny vnútroštátny prostriedok nápravy, pričom vychádzal z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva - European Court Of Human Rights (ECHR) týkajúcej sa Slovenskej republiky. Z toho dôvodu sme sa obrátili na Európsky súd pre ľudské práva, ktorý vo svojom rozsudku vyhlásil porušenie práv na prejednanie veci v primeranej lehote a na dostupný prostriedok nápravy a priznal klientovi primerané zadosťučinenie vo výške 19 500 EUR. Právna vec klienta ešte stále nie je právoplatne ukončená, pretože bolo začaté súdne konanie o preskúmania zákonnosti rozhodnutí pozemkových úradov. O ďalšom priebehu prípadu Vás budeme informovať. Na prípade sme spolupracovali s advokátskou kanceláriou ŠTELLMACHOVÁ & PARTNERS s. r. o.


Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva môžete nájsť tu: https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-221636


Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis. www.janiceklegal.sk

Comments


stit_edited.png
bottom of page