top of page
Vyhledat

Európsky súd pre ľudské práva rozhodol v prospech nášho klienta

Neprimerane dlhé konania sú na Slovensku veľkým problémom, s ktorým sa stretol aj klient advokátskej kancelárie KRION Partners s. r. o. a advokátskej kancelárie JANÍČEK LEGAL s. r. o. Je účastníkom civilného súdneho konania o určenie vlastníctva, ktoré trvá už 11 rokov a stále nie je právoplatne ukončené. Vo veci už dvakrát rozhodol okresný súd, dvakrát krajský súd a jedenkrát Najvyšší súd SR.


Klient sa voči neprimerane dlhému konaniu bránil najskôr na Ústavnom súde SR, ktorý nálezom IV. ÚS 488/2020 síce v podstatnej časti vyhovel klientovi, ale za 11-ročné súdne konanie mu priznal finančné zadosťučinenie iba v celkovej výške 2 000 EUR, spolu s trovami konania.


Z dôvodu nízkeho finančného zadosťučinenia sme sa obrátili na ESĽP a ten klientovi navrhol priznať finančné zadosťučinenie vo výške 4 500 EUR a náhradu trov konania vo výške 250 EUR, čo Slovenská republika akceptovala. Na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni tak bolo klientovi priznané za 11-ročné súdne konanie primerané zadosťučinenie vo výške 6 500 EUR. Právna vec klienta ešte stále nie je právoplatne ukončená a momentálne sa nachádza na úrovni odvolacieho súdu.


Rozhodnutie ESĽP v tejto veci môžete nájsť tu.

Konajú súdy či iné orgány verejnej moci vo Vašich veciach neprimerane dlho? Obráťte sa na nás. Úvodnú konzultáciu Vám poskytneme grátis.

댓글


stit_edited.png
bottom of page